Ettepanekutega ja kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine, hambaravi teenuste kvaliteedi parandamine ning klientide, nende lähedaste ja seaduslike esindajate ning koostööpartnerite ja külastajate rahulolu tagamine.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine
• Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel, koostööpartneritel ja külastajatel.
• Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.
• Kaebuses võib probleemi kirjeldada vabas vormis.
• Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib saata postiga P. Süda 10-1 Tallinn 10118 või edastada , asutuse juhatajale või raviarstile.
• Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
• Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
• Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.
• Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
• Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
Kaebusi saab esRuta Ottesson Hambaravi OÜ, P. Süda 10-1 Tallinn 10118, e-post: rutaottesson@hotmail.com, telefon:+3725167071


 

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord

RUTA OTTESSON HAMBARAVI OÜ  ravijärjekorra pidamise eeskiri

 

 • Ruta Ottesson Hambaravi OÜ peab ravijärjekorda paberkandjal või tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis „Hammas“.
 • Ruta Ottesson Hambaravi OÜ ei võimalda patsiendidel kasutada ravijärjekorda registreerimisel digiregistratuuri, kuna puuduvad vastavad infotehnoloogilised lahendused ja ka vajaduse sellise võimaluse järgi.
 • Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde :
 • 1) hambaravikabinetis kohapeal;
 • 2) telefoni teel või e- maili teel;
 • Patsiendi ravijärjekorda registreerimine toimub hambaravikabinetis kohapeal või telefoni või e- maili vahendusel aegadel, millal hambaravikabinet on avatud. Ruta Ottesson Hambaravi OÜ registreerib saabunud pöördumised ravijärjekorda asumiseks olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
 • Esmaabi ostutamise vajaduse korral pakutakse selgitatades välja patsiendi olukorra: kas esmaabi samal päeval või patsiendi olukorrast sõltuvalt järgnevatel tööpäevadel. Või vajadusel ka töövälistel aegadel kokkuleppel patsiendiga.
 • Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
 • 1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 • 2) planeeritav vastuvõtu aeg;
 • 3) planeeritava hambaravi eesmärk/näidustus;
 • 4) patsiendi kontaktandmed;
 • 5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 • 6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 • 7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 • 8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 • 9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
 • Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda hambaravikabinetis kohapeal antakse hambaarsti poolt patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab plaanitavat hambaravi aega ja hambaarsti nime ning kontakttelefon.
 • Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni teel, teatab hambaarst patsiendile telefoni teel hambaravi osutamise aja ja koha ning hambaarsti nime nime ja telefoni numbri.
 • Hambaravi teenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel on hambaraviteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
 • Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on hambaraviteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.